Göran Dahl (red.)

Jockel

Minnen av Joachim Israel

Joachim Israel (1920-2001)  kom som flykting till Sverige 1938. Han började som lantarbetare och statare, arbetade som nydanande barnpsykolog och blev slutligen välkänd professor i sociologi och stridbar samhällsdebattör. Hans böcker översattes till många språk och hans temperament var legendariskt.
I denna bok har ett antal tidigare studenter och kollegor samlat minnesbilder av Joachim Israel. På så sätt utgör Jockel ett bidrag till  sociologins historia i Sverige liksom en levande beskrivning av det akademiska livet i Lund under 70- och 80-talen.
   Medverkar gör Göran Dahl, Johanna Esseveld, Ron Eyerman, Carl-Göran Heidegren, Per-Olof Olofsson och Anders Ramsay.
Dessutom innehåller boken ett samtal mellan Zygmunt Bauman och Israel. Boken asvslutas med en längre intervju som Tomas Forser genomförde med Joachim Israel.

Tillsammans ger författarna av denna lilla minnesbok en bild av en person kvalificerad för rollen som en public intellectual. Grunden för detta är naturligtvis att han hade något att komma med i tidens viktiga frågor, här exemplifierat med konflikten mellan s.k. positivistisk och icke-positivistisk vetenskapssyn. Och att det bakom måste finnas starkt patos, som lånar kraft till inlägg utöver de rent vetenskapliga; i Israels fall t.ex. i ett lidelsefullt försvar för välfärdsstaten, sexuell frigörelse och uppslutning bakom Russeltribunalen. […] 
   Det finns ytterligare en aspekt på Israel, som antyds i Dahls antologi, och som kanske är en nyckel till förståelsen av honom. Hans ursprungliga plan, när han lämnade Tyskland 1938, var att ta sig till Palestina och delta i ett vänstersionistiskt projekt grundad på en tanke om kibbutzen som en väg till en bättre framtid. Inspiratör förefaller i hög grad ha varit Martin Buber, den judiske filosofen, vars tänkande var präglat av sökandet efter i det närmaste utopiska utvägar ut ur det elände som regelbundet drabbar mänskligheten, i all synnerhet judarna. Och då är det kanske ingen tillfällighet att Israels sista bok kom att handla om Buber. Det är väl inte särskilt vågat att anta att det patos, som han t.ex. visade i försvaret för välfärdsstaten, i sociala och andra politiska frågor på något sätt hängde samman med den buberska utopism han inspirerats av under de år då nazistisk förintelse var ett reellt, personligt hot.

Sven Jönsson, Facebook

ISBN: 978-91-88383-34-1
Första upplagan 2018.
142 sid. Danskt band.
Ca pris: 163 kr.

Joachim Israel, Ord&Bilds redaktion i Göteborg, hösten 1997. Foto: Conny Nylén.

Comments are Disabled