Kristoffer Haggren m fl

Deltagarkultur

I boken Deltagarkultur riktas skarp kritik mot det kulturella fältets åtskillnad mellan publik och utövare, producenter och konsumenter. I sin analys av konstnärliga uttrycksformer och medier visar författarna hur denna uppdelning ger uttryck för ett auktoritärt synsätt. Åskådaren placeras i en underordnad position.

De senaste åren har interaktivitet och deltagande blivit modeord som tycks kunna inrymma vad som helst. Kulturproducenter och institutioner av alla slag försöker bli mer interaktiva genom att bjuda in publiken till deltagande: trots detta formuleras sällan vad deltagande egentligen innebär. Man gömmer sig gärna bakom vaga ord eller förvirrade förenklingar. Deltagarkultur är ett försök att bringa reda i begreppen genom att analysera och kritisera de strukturer som kännetecknar olika medier.

Deltagarkultur erbjuder en analysmodell som synliggör kulturfältets dominerande åskådarinriktning och hur dess uttrycksformer avtecknar en inneboende maktstruktur. Bokens modell skiljer på konstverkets tankerymd, nya mediers interaktiva valrymd och deltagarkulturers handlingsrymd. I verkens mediestrukturer framträder strukturella skillnader mellan betraktande, väljande och handlande. När kulturens roller skärskådas visar sig vissa etablerade sanningar bygga på falska premisser: verket skapas inte av åskådaren.

Samtidigt som delar av kulturfältet söker nya vägar är deltagande redan närvarande som gestaltningsprincip exempelvis i form av levande rollspel, datorspel, kontaktimprovistion, maskerader, karnevaler. Deltagande öppnar det kulturella fältet för "den vanliga människan" som ett aktivt, handlande subjekt. Det utmanar och överskrider den ställföreträdande, åskådarinriktade kultur vi lever i idag.

Kristoffer Haggren, Elge Larsson, Leo Nordwall och Gabriel Widing är medlemmar av Interacting Arts, en multidisciplinär grupp som drivs av konstnärer, teoretiker och aktivister. De arbetar med teoretiska, konstnärliga och sociala projekt som utforskar möjligheterna med deltagande, rolltagande, spel och lek.

ISBN: 9789173744195
Författare: Kristoffer Haggren, Elge Larsson, Leo Nordwall, Gabriel Widing
Första upplagan 2008. 125 sid. Originalpocket. Ca pris 60 kr. 

Comments are Disabled