Örjan Nyström

Arbete, lärande, jämlikhet

Dagens jämlikhetsdebatt handlar i hög grad om att beskriva den ökade ojämlikhetens yttringar och konsekvenser. Mindre uppmärksamhet ägnas åt att analysera dess orsaker. 

I Arbete, lärande, jämlikhet tar Örjan Nyström ett radikalare grepp. Det gäller, hävdar han, att angripa de faktorer i samhällsutvecklingen som förorsakar ojämlikheter istället för att enbart försöka rätta till deras konsekvenser i efterhand. Därför är krav på fördelningspolitik otillräckliga. Sådana krav, i sig rimliga, riskerar att skymma sikten för mer långsiktiga, strukturella förändringar för en mer jämlik samhällsordning. Förändringar som skapas på detta sätt är svåra att angripa eller rubba för jämlikhetens motståndare.

En framåtsyftande jämlikhetspolitik måste knytas till en analys av utvecklingshinder och reformbehov i den pågående strukturomvandlingen. För att vinna brett stöd måste en sådan politik dels knyta an till ett samhälls- och arbetsliv med snabbt växlande krav på de mänskliga resursernas utveckling, initiativ- och omställningsförmåga. Dels till medborgarnas ökade anspråk på individuellt självförverkligande, ett historiskt resultat av välfärdssystemens utveckling. 

Först om vi på ett sådant nydanande sätt knyter an till arbetarrörelsens klassiska produktivitetslinje kan samhället möta framtidens ödesfrågor, inte minst kravet på klimatomställning.

Arbete, lärande, jämlikhet är en idérik och utmanande bok för alla som vill se ett hållbart och mer jämlikt samhälle. Örjan Nyström varvar teoretiska reflektioner med lustfyllda intellektuella utvikningar och personligt färgade berättelser om egna erfarenheter av arbetslivet.

 

Örjan Nyström har ett omfattande författarskap bakom sig sedan mitten av 70-talet, med huvudinriktning på arbetarklassens och arbetarrörelsens historia och nutidsfrågor. Från 1995 och fram till pensioneringen 2010 var han utredare på LO:s Göteborgsorganisation. Dessförinnan arbetade han 20 år på SJ:s godsbangårdar i Göteborg. 2014 utsågs han till hedersdoktor av samhällsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet.

 

ISBN: 978-91-89401-30-3
Första upplagan 2022.
Omslag: Alex Bergström

268 sid. Danskt band.
Ca pris: 210 kr.

Örjan Nyström, Broddetorp i  juni 2022. Foto: Alex Bergström.

Kommentarer är inaktiverad