Ratiba Hanoush, Charlotte Hyltén-Cavallius,

Maria Löfdahl & Lena Wenner

Destination Göteborg

Berättelser om liv, migration, religion och språk

Sverige har alltid präglats av folkomflyttningar. Både nu och genom historien har migration satt djupa spår i samhället och hos individer, och många i vårt land bär med sig minnet av att tvingas lämna den plats och det sammanhang där man växt upp. Vissa har tvingats på flykt, andra har frivilligt valt det.

Att fly sitt land och möta ett nytt språk, nya traditioner och nya sociala strukturer är i dag en erfarenhet som präglar många svenskars liv. Trots det är just den erfarenheten inte särskilt väl dokumenterad, i alla fall inte i form av berättelser från migranterna själva. I Destination Göteborg står ett antal enskilda göteborgares berättelser i fokus. Även om berättelserna utspelar sig i specifik göteborgsk miljö lyfter de allmängiltiga frågor, framförallt upplevelsen av att lämna sitt hem bakom sig och att tvingas skapa sig ett nytt liv. De intervjuades röster visar på olika aspekter av migration men sammantaget ger de en bild av de komplexa frågor som individen ställs inför när man tvingats lämna allt välbekant och finna sig tillrätta i ett helt nytt
sammanhang.

Göteborg är idag en stad som utmärks av en stor kulturell och språklig mångfald, men också av segregation. Den här boken är ett resultat av projektet Nya göteborgare – liv, minnen, berättelser och språk. Projektets syfte har varit att genom intervjuer dokumentera, bevara, tillgängliggöra och sprida kunskaper om erfarenheter och minnen från de som i boken kallas nya göteborgare.

Ur Martin Sundins förord

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i det flerspråkiga Sverige.

Ratiba Hanoush är lingvist och arbetade vid Institutet för språk och folkminnen under perioden 2016–2019.

Charlotte Hyltén-Cavallius är docent i minoritetsstudier och arbetar som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Maria Löfdahl är docent i nordiska språk och arbetar som språkvetare vid Institutet för språk och folkminnen.

Lena Wenner är doktor i nordiska språk och arbetar som språkvetare vid Institutet för språk och folkminnen.

Recensionsdag: 24 april 2023

ISBN: 978-91-89401-40-2
Första upplagan 2023
Foto: Haky Jasim m fl.
224 sid. Trådbunden. Danskt band.
Rikt illustrerad.
Ca pris: 220 kr.

Lena Wenner. Foto: Joachim Bago.

Maria Löfdahl. Foto: Joachim Bago.

 

Ratiba Hanoush. Foto: Privat.

 

Charlotte Hyltén-Cavallius. Foto: Privat.

.

 

Comments are Disabled