Mats Glavå

Vägval för anställningsskyddet

Varför har vi turordningsregler? Vilka konsekvenser skulle det få om vi tog bort kravet på saklig grund för uppsägning? Detta är ett par av de frågor som behandlas i denna bok, som analyserar LAS och diskuterar alternativa utformningar ur ett juridiskt perspektiv.
   LAS har varit föremål för debatt och kritik ända sedan den infördes vid mitten av sjuttiotalet och har också reviderats ett antal gånger genom åren. Den här boken handlar om hur dagens anställningsskyddsreglering är uppbyggd och om hur anställningsskyddet skulle kunna se ut i morgon. Syftet är att skapa bättre förståelse för det svenska anställningsskyddet för den som är intresserad av att förändra det eller försvara det.
   Med utgångspunkt i en bestämning av anställningsskyddets kärna får vi en översiktlig genomgång av hur regleringen förändrats sedan den infördes 1974, hur Arbetsdomstolen tillämpat de centrala reglerna, hur annan lagstiftning som påverkar anställningsskyddet utvecklats och om de myter som kringgärdar LAS.
   Med hjälp av en regleringsverktygslåda bryts lagstiftningen sedan ned i sina beståndsdelar och på basis härav presenteras en förändringspalett som erbjuder en rad möjligheter att på olika sätt förändra anställningsskyddslagstiftningen.
   I det avslutande kapitlet diskuteras några av dessa förändringsmöjligheter på temat vägval för anställningsskyddet. Det rör sig om vilka förändringar som är möjliga utan att anställningsskyddets grunder bryts ned. Men också förändringar som bygger på att anställningsskyddet sådant vi känner det tas bort.

Mats Glavå är docent i arbetsrätt och verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

I boken analyserar docent Mats Glavå hur las har förändrats sedan tillkomsten på 70-talet, både genom lagändringar och domstolspraxis. Glavås slutsats är att anställningsskyddet i alla tänkbara avseenden successivt har blivit alltmer arbetsgivarvänligt. […] På punkt efter punkt slår Glavå hål på de numera utbredda myterna om las som Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen under årens lopp har spridit i samhället.

Camilla Frankelius, Svenska Dagbladet

 

ISBN: 978-91-88095-99-2
Bokförlaget BAS
Första upplagan 2018.
178 sid. Häftad.
Ca pris: 200 kr.

 

Mats Glavå, Göteborg 2018.

 

Comments are Disabled