Charles Cooley

Samhället och individen

Samhället och individen är inledningskapitlet till Charles H. Cooleys klassiska bok Human Nature and the Social Order från 1902.

Cooley (1864-1929) är kanske amerikansk socialpsykologis allra största stilist och en av pionjärerna inom den symboliska interaktionismen.

Cooley ser det mänskliga livet som en helhet, en organisk och vital enhet. Och individen och samhället är två aspekter av denna odelbara helhet. Individen finns inte till, som social individ, utanför samhället. Individens "jag", identitet och medvetande formas och omformas i samvaron med andra människor och ting. 

"Människans 'jag' och identitet och medvetande uppstår, lever och omskapas i samvaron med andra, i interaktionen med andra människor och ting. Människan existerar enbart i förhållande till andra människor: människan är en med-människa. 'Jag själv och den andre existerar inte som varandra ömsesidigt uteslutande sociala fakta' skrev Cooley. […]
Människor är som sociala varelser aspekter av samma helheter. Mening, medvetande och jag uppstår och lever i interaktion. Därmed blir begrepp som symbol, språk, kommunikation och interaktion centrala inom den symboliska interaktionismen. Och likaså begrepp som mening, tolkning och förståelse. Den sociala verkligheten är väsentligen en symbolisk verklighet: en värld av mening."

Ur Gert Nilsons förord.

ISBN: 9789173740159
Originaltitel: Utdrag ur Human Nature and the Social Order (1902, rev. 1922)
Översättning: Magnus Hedlund
Förord: Gert Nilson
Första upplagan 1981. 36 sidor. Häftad. Ca pris: 95 kr.

Comments are Disabled