Inlägg märkt: BAS

bas_banner_2.001

Cashflow

Ásgeir B. Torfason

Cash Flow Accounting in Banks

A study of practice

Financial communication collapsed during the autumn 2008 and apparently no common language for finance existed – and the world economy almost froze.

Since then many banks have filed for bankruptcy and others been taken over by competitors, creditors, or the governmental authorities. Central banks have provided hundreds of billion dollars for toxic asset repurchasing from the financial sector. Central banks have also intervened in financial markets by providing thousand billion euros in financing for banks to facilitate liquidity. I is still difficult fto evaluate the quality of banks’ balance sheets, and better measures of liquidity are needed.

bas_banner_2.001

Mailis

Mailis Stensman

Folke Truedsson

Så sent som 2008 representerar Folke Truedssons (1913-1989) skulptur ”Sfärisk form” Sverige i utställningen Belalp. På 2 000 meters höjd placerad bland snöklädda alptoppar. Detta med anledning av arrangemanget EM i fotboll.

Folke Truedssons centrala verk i Sverige är den stora reliefen ”Pelarsal” i Radiohuset i Stockholm, utförd i mitten av 1960-talet, samt flera stora bronsskulpturer, bland annat en i Stockholm och en, ”Sinfonia”, i hemstaden Kristianstad 1973. 

Mailis Stensmans bok ger läsaren en väg in i Folke Truedssons viktiga konstnärsskap.

Mailis Stensman är en av landets främsta kännare av offentlig konst. Hon har skrivit ett tjugotal böcker om konst, bland annat om Hertha Hillfon, Sten Kauppi, Hans Krondahl, Torsten Renqvist, Lennart Rodhe och Ulrica Hydman-Vallien.

bas_banner_2.001

sr

Thomas Taro Lennerfors

Stockholmsrederierna

Ägandet och nätverkens betydelse

för tanksjöfartens utveckling i Stockholm 1980-2000

 

Fokus ligger på fyra Stockholmsbaserade rederier som grundades och växte kraftigt under 1980-talet. Knappt tjugo år senare fanns inget av dem – varken Argonaut, Frontline, ICB eller Nordström & Thulin – längre kvar i svensk ägo. Den drivande frågan är vad som ledde till rederiernas expansion och vad som orsakade deras snabba försvinnande.

Boken beskriver inte bara varje rederis öde utan tar även hänsyn till de många kopplingar och splittringar som fanns både mellan rederierna och till andra delar av svenskt och internationellt näringsliv. Vikten av rederiet Saléninvests konkurs i december 1984 belyses, samt hur de expanderande rederierna kunde dra nytta av den svenska statens avveckling av sitt engagemang i varvs- och rederinäringen.

bas_banner_2.001

Medeltida

Svenrobert Lundqvist

Medeltida stenmästare

och dopfuntar på Gotland

Bildmaterialet är färskt och visar tillståndet hos våra största kulturella klenoder från tidig medeltid, 1100–1200-talen, på Gotland. 

Detta är en bilderbok som varje historiskt intresserad person inte kan undvara. 

De märkliga och enastående mästarna och deras verkstäder presenteras i kortfattade inledningar med beskrivande och roande bildtexter.

ISBN: 9789186237721
Bokförlaget BAS
Första upplagan 2011.
176 sid. Rikt illustrerad.
Inbunden.
Ca pris: 310 kr.

bas_logga.001

bas_banner_2.001

Foretag

Thomas Polesie

Företag i förändring

En studie av identitet och ekonomi

Undersökningar bygger på iakttagelser av ekonomiska bedömningar i några norska, danska och svenska företag. Den omfattar fem tillverkare, två systembyggare, två varv, fyra rederier, två järnvägar och ett handelshus.

De 16 företagen är kärnor i undersökningen, men även teoretiska källor har flätats in i resonemanget. Iakttagelserna har bearbetats för att karakterisera hur företagen har förändrats under en femårsperiod och för att belysa hur de har uppfattat sin identitet.

ISBN: 9789172460812
Bokförlaget BAS
Första upplagan 1989.
142 sid. Häftad.
Ca pris: 170 kr.

 

bas_logga.001

bas_banner_2.001

Attbyggaenstad

Gustav Lundqvist, Thomas Polesie

& Ásgeir B. Torfason

Att bygga en stad

Vilka värden ligger bakom?

Det finns flera värden i den byggda miljön. Ekonomin kan ses som en av tre faktorer, där tyngd även läggs på hög kvalitet och skötsel av fastigheter tillsammans med en känsla för det sociala livet i, mellan och kring husen. I slutändan kan det ge företaget god ekonomi och nöjda hyresgäster.

Vad kan vi lära av Kvillestaden? Vad tar vi med oss in i framtiden? Står denna del av staden kvar om 40 år? Hur ser den ut då?

ISBN: 978-91-7246-31-03
Bokförlaget BAS
Första upplagan 2011.
82 sid. Rikt illustrerad.
Inbunden
Ca pris: 250 kr.

bas_logga.001

bas_banner_2.001

lundqvist_omslag

Pernilla Lundqvist

Tillämpning av redovisningsnormer

Intäkter och avsättningar

Ända sedan 1970-talet har det gjorts försök med internationell harmonisering av redovisningsnormer, med särskilt fokus på noterade företag. Denna utveckling har accelererat efter år 2000. Idag är International Financial Reporting Standards (IFRS) en de facto global redovisningsstandard för noterade företag, och används i mer än 120 länder.

Denna utveckling mot globalt harmoniserad redovisning har kallats den största händelsen någonsin i redovisningshistorien, och den har naturligtvis varit föremål för mycket forskning. Som en del av denna forskning har Pernilla gjort unika bidrag. Hon intresserar sig för om harmoniseringen av standarder även leder till harmonisering i praktiken. Studien är genomförd som en fallstudie av Volvos lastvagnsverksamhet, och involverar både en årsredovisningsstudie för åren 1930-2012, och intervjuer med ett antal redovisare och redovisningsansvariga inom Volvokoncernen.

bas_banner_2.001

vitestam_omslag_ram.001

Birgitta Vitestam-Blomqvist

Mitt hem och min ekonomi

En studie av hur bostadsrättsköpare kalkylerar

Denna avhandling beskriver hur bostadsrättsköpare går till väga när de skaffar sin bostad. Intervjuer i Malmö visar hur privatpersoner resonerar och handlar när de genomför sitt livs kanske största affär. Köpet av bostaden påverkar inte enbart deras privatekonomi utan innebär också medlemskap i en förening vars ekonomi de blir beroende av. Köparna som intervjuas kommer från medelklass och har i allmänhet goda förutsättningar att välja både var de vill bo och vilken typ av bostad de föredrar. De resonerar på olika sätt om konsekvenserna av köpet och om de i förlängningen kommer att ha gjort en bra affär när de senare säljer sin lägenhet. Samtidigt visar studien att det viktigaste för dem är att känna att de har hittat ett hem att trivas i.

bas_banner_2.001

berlin_omslag

Johan Berlin

Ledarskap och beslutsfattande

i psykiatriska team

Om sammanhållning, sortering och kontroll

Den här boken handlar om ledarskap och beslutsfattande i team. Det övergripande syftet är att studera hur ledarskap och beslutsfattande tillämpas i psykiatriska team. I studien beskrivs hälso- och sjukvårdens organisatoriska utmaningar, vilket visar på behovet av gränsöverskridande arbete. För att åstadkomma detta har teamarbete lyfts fram som en lösning. Studiens data har samlats in genom intervjuer, observationer och dokumentstudier. I studien används beslutsteori och nyinstitutionell teori för att förklara professionernas handlingsmönster. Studien visar att det finns ett informellt kontrakt i teamen som styr vem som gör vad i olika situationer. Den visar också att teamarbete används för att åstadkomma sammanhållning, sortering och kontroll. 

bas_banner_2.001

berlin_carlstrom_omslag

Johan Berlin & Eric Carlström

Samverkansövningar

Om lärande och nytta

Den här boken handlar om samverkansövningar mellan blåljusorganisationer. Det övergripande syftet är att studera hur samverkan övas och hur övningarna leder till lärande och nytta. I studien testas en ny övningsnodell, trenivåsamverkan (3NS), som bygger på erfarenheter från traditionella samverkansövningar. Den nya övningsmodellen innehåller flera kollaborativa moment, seminarier och repetition. Data har samlats in genom observationer, intervjuer, dokument och enkäter från totalt sett 19 svenska samverkansövningar (2011-2014). Studien visar att 3NS-övningarna uppfattas ge mer lärande och nytta jämfört med traditionella samverkansövningar. I övningarna får de övande själva möjlighet att analysera sina svagheter och i repetitiva moment pröva olika strategier.